Jacket Crown & Bridge Care

Jacket crown and bridge care. - dentistpangasinan.com
Jacket crown and bridge care. – dentistpangasinan.com

Crown & Bridge Care For Dental Crown and Fixed Partial Denture Patients

Cleaning

Ang wastong hygiene ay kailangan sa pangangalaga ng iyong jacket crown. Kailangan ng optimum na plaque control para maiwasan ang dental caries at kumplikasyon sa gilagid tulad ng gingivitis upang hindi bumaho at lumiit ang butong kinakapitan ng ngipin na may jacket crown. Kailangan ng palagiang pagtu-tothbrush, pagpu-floss at regular na pagpapalinis ng ngipin sa Dentista.

Gumamit ng soft at fine bristle toothbrush. Hindi mo kailangan ng matigas at ma-gomang toothbrush. Tandaan mo, jacket crown at ngipin ang binabrush mo. Hindi sapatos at lalong hindi yan kalawang sa bakal para gumamit ng matigas na toothbrush.

How to Brush

How to Brush - dentistpangasinan.com
 

Place the toothbrush at a 45-degree angle to the gums.

 

 

Move the brush back and forth gently in short strokes.

 

 

Brush the outer surfaces, the inside surfaces and the chewing surfaces of all teeth.

 

 

To clean the inside surface of the front teeth, tilt the brush vertically and make several up-and-down strokes.

 

 

Brush your tongue to remove bacteria and keep your breath fresh.

Sa pagpili ng floss, piliin ang pinakamanipis na dental floss para malinisang mabuti ang pagitan ng jacket crown at gilagid, pagitan ng ngipin at jacket crown at pagitan ng jacket crown at katabing jacket crown.

How to Floss

How to Floss - dentistpangasinan.com

 

Use about 18 inches of floss wound around one of your middle fingers, with the rest wound around the opposite middle finger.Hold the floss tightly between the thumbs and forefingers and gently insert it between the teeth.

 

 

Curve the floss into a “C” shape against the side of the jacket crown.

 

 

Rub the floss gently up and down, keeping it pressed against the jacket crown. Don’t jerk or snap the floss.

 

 

Floss all your other teeth. Don’t forget to floss behind your back teeth.

Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang mga website na ito:
http://www.dentalcrown.tv/
http://www.dentures.com.ph/
http://costdentures.com/
http://www.denturesaffordable.com

Dr. Jesus Orlando M. Lecitona
MScD Prosthodontics

Miclat Lecitona Dental Clinic
56 San Antonio St.
Rosales Pangasinan
Mobile No.: 0915 590 3404
0929 696 6232
Website: http://www.dentistpangasinan.com

© 2013. Dr. Jesus Orlando Lecitona

Leave a Reply